Program

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Program

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

V kakšni Sloveniji želimo živeti
Zaslužimo si

Stebri programa Gibanja Svoboda

Zdrave skupnosti se zavedajo medsebojne soodvisnosti blaginje ljudi, okolja in gospodarstva. Zato postavljamo zglede in temelje za tesno medsebojno povezovanje. Za spoštljivo in odgovorno sodelovanje.

Uspešne družbe vedo, da razlike v izkušnjah in potrebah bogatijo, ne razdvajajo. Neizogiben podnebni prehod vidimo tudi kot priložnost za uvajanje inovacij, ki omogočajo socialno pravično in solidarno družbo.

Izobraževalni sistem postavlja zglede in predstavlja temelj vključujoče družbe. S sodobnimi pristopi in vključevanjem najnovejših dognanj bomo gradili znanje in samozavest vseh generacij.
Tehnološki napredek in uspešno naslovljeni podnebni izzivi so izjemna priložnost za razvoj in razmah trajnostnega, vključujočega gospodarstva. Podprli ga bomo z digitalizacijo in ciljno usmerjenimi evropskimi sredstvi.
Zdravje vsakega od nas je temelj zdrave, aktivne, samozavestne družbe. Osnovo zanj vidimo v dostopnem, razumljivem in uporabnikom ter zaposlenim prijaznem zdravstvenem sistemu.

Pogosto zastavljena
vprašanja

Gibanje Svoboda v središče svojih prizadevanj postavlja zeleni prehod, ki ga vidimo tudi kot ključno razvojno priložnost za Slovenijo. Podnebne razmere na eni strani in neučinkovita raba naravnih virov in energije na drugi so naše gospodarstvo in skupnosti naredili ranljive. Rusko-ukrajinska vojna je to ranljivost še povečala, saj smo v Sloveniji močno odvisni od uvoza fosilnih goriv. Zagotavljanje energetske, pa tudi prehranske samooskrbnosti in samozadostnosti, postaja prioriteta nacionalne varnosti.

Zeleni prehod, torej skrb za okolje in naravo, razogljičenje energetike, industrije, gospodinjstev in prometa, trajnostno kmetijstvo in trajnostni promet, pa ne sme biti sam sebi namen. V Gibanju Svoboda v njem vidimo priložnost za razvoj slovenskega gospodarstva.

Vzgoja in izobraževanje sta prav tako ključna za uspešen razvoj države, saj je, še posebej pri majhnih narodih, znanje glavni nosilec razvoja in uspeha. Povezovanje gospodarstva z vzgojo in izobraževanjem je pomembno, če želimo razumeti, spodbujati in izkoristiti vse potenciale skupnosti. Zato potrebujemo prenovo sistema, ki bo omogočil vzpostavitev učinkovitega enotnega nacionalnega znanstvenega prostora kot podpore razvoju visokotehnološke družbe in dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Okrepiti moramo lokalne poklicne in strokovne izobraževalne institucije kot centre lokalnega in regionalnega razvoja, inovacij ter odličnosti. Digitalizacijo in zeleni prehod, krožno gospodarstvo in trajnostni načina življenja moramo integrirati v vzgojnoizobraževalne programe, programe usposabljanja in programe vseživljenjskega učenja.

V Gibanju Svoboda se zavedamo, da so na prvem mestu ljudje in da razvojne in demokratične cilje lahko dosegamo samo v zavezništvu s skupnostjo. Želimo si aktivnejšega sodelovanja državljank in državljanov pri soupravljanju javnih zadev, sodelovanja političnih strank in nevladnih organizacij, civilnodružbenih gibanj, mladih, starih in posameznikov ter posameznic s področja gospodarstva, športa, kulture, znanosti, izobraževanja …. Le povezovanje lahko vodi Slovenijo po poti demokratičnega in trajnostnega razvoja in pripomore k blagostanju njenih prebivalcev.

V Gibanju Svoboda si želimo Slovenijo, ki je bogata po svoji raznolikosti in zmožna sodelovati v zagovarjanju temeljnih pravic in svoboščin svojih prebivalcev. Želimo Slovenijo, ki je svobodna, poštena, pravična, napredna, dinamična, konkurenčna, gospodarsko razvita, odprta, vpeta v mednarodne tokove, zmerna, vključujoča, ki zavrača ekstremizme in polarizacijo.

Ker so ogroženi naši demokratični temelji. Večletno sistematično rušenje neodvisnih državnih sistemov in podsistemov je privedlo v stanje kaosa in razdvojenosti. Priča smo derogaciji pravne države, nedopustnim vmešavanjem in pritiskom v strokovne odločitve sodišč, tožilstva in policije. Borimo se za javni in splošni interes – delovati in živeti v miru in v svobodi. Zato je cilj našega gibanja krepitev svobodne države. Ob tem pa krepitev zavedanja vsakega od nas o lastni odgovornosti, vlogi v družbi in pomenu spoštovanja pravnega reda, temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter civilizacijskih postulatov. Verjamemo, da lahko Slovenija pod vodstvom Gibanja Svoboda postane svobodna, socialno pravična, solidarna in razvojno usmerjena država.

Smo na točki preloma, ki bo pomembno zaznamovala življenje naše skupnosti. Bodo izzivi prihodnosti poglobili ranljivost našega planeta, poslabšali kakovost našega življenja, ukinjali naše demokratične pravice … ali pa bodo služili kot odskočna deska za razvoj in bolj izpolnjeno ter demokratično sobivanje? Resnih ambicij in razvojnih politik naša država trenutno nima. Z izzivi in priložnostmi, kot so demografske in podnebne spremembe, migracije, spremenljivost trga dela, razvoj novih tehnologij, se politika ne ukvarja zadostno, kaj šele celostno. V Gibanju Svoboda povezujemo strokovno, kakovostno in predano ekipo, ki bo kos ključnim razvojnim vprašanjem Slovenije.

Naše delovanje temelji na štirih vrednotah:

  • SPOŠTOVANJE

Osnova vsakega zrelega odnosa. Usmerja nas k sprejemanju drugačnih mnenj, dopuščanju raznolikih pogledov na svet in priznavanju mnogoterih izkušenj. Za razpravljalno mizo bomo vedno poskrbeli za kulturen, dostojanstven dialog ter trdne in kakovostne kompromise.

  • SVOBODA

Temelj vsake demokratične skupnosti. Na ravni posameznic in posameznikov omogoča svobodo izbire in možnost samorealizacije. Na ravni skupnosti oziroma države zagotavlja temeljne svoboščine. Na ravni gospodarstva dovoljuje svobodno gospodarsko pobudo.

  • ODGOVORNOST

Žlahtna vez med posameznicami in posamezniki ter njihovo skupnostjo. Če smo znotraj skupnosti vsi odgovorni za svoja dejanja in se moramo soočiti z njihovimi posledicami, je država odgovorna za to, da vsem državljankam in državljanom zagotavlja priborjene pravice in svoboščine ter aktivno zagotavlja pogoje za uresničevanje enakih možnosti za vse.

  • ZAUPANJE

V sočloveka. V skupnost. V državo in njene institucije. In, nenazadnje, v lepšo skupno prihodnost.

Iščite po celotni spletni strani: