Menim, da je po 20 letih od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo nastopil čas, da se ponosno spomnimo, katere uspehe smo v tem obdobju dosegli, in da si obenem priznamo, katerih želenih ciljev še nismo (v celoti) realizirali. Hkrati pa tudi, da omogočimo kritičen razmislek o nadaljnji skupni evropski poti, da se ozremo v prihodnost z zavedanjem, kateri izzivi čakajo našo državo in Unijo v prihodnje, ter si za prihodnja leta in desetletja znotraj te povezave zastavimo pot, vizijo, usmeritev ter ključne cilje in naloge. 

Prepričana sem, da je članstvo v Evropski uniji za Republiko Slovenijo ter njene državljanke in državljane še vedno najboljša izbira, tudi glede na trenutne razmere v svetu. Tako smo del sistema skupnih vrednot in skupnih ciljev, ki za nas in druge države članice, ki želijo okrepiti Unijo, predstavlja pravo smer nadaljnje rasti in razvoja. Ta bo tudi generacijam za nami omogočila živeti v miru in uživati evropske civilizacijske pridobitve: pravno državo, človekove pravice in temeljne svoboščine, socialno varnost in blaginjo, demokratično participacijo in aktivno državljanstvo, spoštovanje narodnih in kulturnih identitet ter sobivanje v različnosti, solidarnost in odprtost v svet kot skupni prostor urejanja temeljnih interesov planeta. 

Prepričana sem, da je članstvo v Evropski uniji za Republiko Slovenijo ter njene državljanke in državljane še vedno najboljša izbira, tudi glede na trenutne razmere v svetu.

Naša usmeritev je jasna. Zavzemamo se za močno, stabilno, varno, tesno povezano ter gospodarsko uspešno Evropsko unijo, usmerjeno v skupno, mirno, pravočasno in učinkovito reševanje ključnih evropskih in globalnih izzivov v korist ljudi. Zavzemamo se za Unijo, ki svojim državljankam in državljanom nudi priložnosti ter ponuja varnost in blaginjo. 

Želim si, da bi Slovenija ostala trdno zasidrana in še dodatno okrepila svoj položaj v medsebojno najbolj povezanem delu Evropske unije, v jedru evropske integracije, obenem pa vedno zagovarjala in si prizadevala za uveljavitev svojih nacionalnih interesov znotraj te povezave. Pomembno pa se mi zdi tudi naslednje. Menim, da bi Evropska unija, njeni predstavniki in institucije morali še bolj prisluhniti svojim državljanom. Unija bo namreč resnično uspešna le takrat, ko se bo približala ljudem, predvsem mladim, prisluhnila njihovim potrebam in pomislekom ter se na njih primerno odzivala. Pri državljanih Evropske unije je namreč treba vplivati na razvoj močnejšega občutka pripadnosti. To pa je mogoče doseči z ukrepi, ki bodo dokazali, da je bila Unija ustvarjena za njih, torej z ukrepi, ki povečujejo gospodarsko rast, ustvarjajo delovna mesta ter spodbujajo kakovost življenja in blaginjo za vse. Če bo to doseženo, ne bomo več govorili o skeptičnih evropskih državljanih, temveč o evropskih državljanih, ki so ponosni na to evropsko zgodbo in ki so aktivno vključeni v življenje evropske skupnosti ter sooblikovanje politik na vseh ravneh. 

V razpravah o prihodnosti in nadaljnjem razvoju Evropske unije bom zagovarjala poglabljanje enotnega trga, prosto gibanje delavcev brez diskriminacije in povečanje konkurenčnosti gospodarstva Unije, ki omogoča gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Zavzemala se bom za nadaljnji razvoj ekonomske in monetarne unije, ki naj postane še trdnejši in odpornejši dejavnik stabilnosti in rasti. Želim si več poudarka na ekonomski in socialni koheziji oziroma zmanjševanju razlik med evropskimi državami in regijami. Zagovarjala bom čvrstejšo Evropsko unijo kot območje svobode in varnosti ter pravice z zagotavljanjem nadzora nad zunanjimi mejami Unije in učinkovitim upravljanjem migracijskih tokov na podlagi načela spoštovanja človekovega dostojanstva in vseh ustreznih mednarodnopravnih določil. Zavzemala se bom za močne skupne institucije ter učinkovite skupne politike na posameznih področjih, med drugim tudi za močno skupno zunanjo in varnostno politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije.  

Zavzemala se bom za močne skupne institucije ter učinkovite skupne politike na posameznih področjih, med drugim tudi za močno skupno zunanjo in varnostno politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije.

In ne nazadnje, zagovarjam Evropsko unijo, ki spoštuje kulturne identitete in omogoča njihov nadaljnji razvoj, gradi na bogastvu kulturne raznolikosti, spodbuja medkulturni dialog ter nudi državljanom dostojno življenje. Zavzemam se, da bi Unija še dosledneje uveljavljala načelo enakopravnosti vseh svojih članic, vladavine evropskega in mednarodnega prava, ki so ga vse članice dolžne spoštovati, ter pravočasnega in preglednega procesa odločanja. Zato podpiram nadaljnje medsebojno povezovanje na temelju skupnostne metode ter odgovornih in neodvisnih institucij Evropske unije – za skupni interes in skupno dobro, v duhu solidarnosti in sodelovanja. 

Zato si želim, da Slovenija tudi v prihodnje ostane trdna in zelo zavezana članica Unije ter v središču njenega povezovanja.

Predvsem pa ne smemo pozabiti prvotnih razlogov za nastanek Unije in njenih skupnih vrednot. Evropa se je združila, da bi bilo vsem Evropejcem bolje. Zavedati se moramo, da je Evropa še vedno bolj demokratična, bolj socialna in bolj ekološko osveščena od drugih celin ter da ima številne specifične prednosti, ki izhajajo iz njene intelektualne in kulturne tradicije. Prizadevala si bom, da Unija takšna tudi ostane, saj je ravno takšna, to je stabilna, varna in enotna ter gospodarsko uspešna, socialno pravična in ljudem prijazna Unija, temeljni okvir za razvoj naše države. Zato si želim, da Slovenija tudi v prihodnje ostane trdna in zelo zavezana članica Unije ter v središču njenega povezovanja. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo