Državni zbor je brez glasu proti sprejel noveli zakona o oskrbi s plini in zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer

Državni zbor je brez glasu proti sprejel noveli zakona o oskrbi s plini in zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, kot tudi zakon o državnem poroštvu za izvedbo poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj Evropske unije. Gre za naslednji zakonodajni sveženj v sklopu ukrepov, s katerimi vlada nadaljuje blaženje negativnih posledic energetske krize, pri tem pa poleg pomoči gospodarstvu še posebno skrb namenja socialno najranljivejšim skupinam prebivalstva.

Gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem dodatna zaščita pri oskrbi s plin

Tako novela zakona o oskrbi s plini, ki so jo poslanci celo soglasno potrdili, prinaša dodatno zaščito gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. Odjemalci v večstanovanjskih stavbah dobivajo enake pogoje, ne glede na to, ali so v individualnih stanovanjih ali v skupnih večstanovanjskih stavbah. Pri tem novela prinaša dva nova instituta. Prvi je nadomestna oskrba, ki v primeru, da se dobavitelj odloči za prenehanje delovanja ali da se ga iz različnih razlogov izloči iz bilančne sheme, odjemalcem jamči varnost glede dostopa do plina oziroma ogrevanja. Drugi pa je osnovna oskrba, s katero se vsem odjemalcem omogoča, da si lahko plin zagotovijo po gospodinjski osnovni oskrbi, dobavitelji pa morajo cenike objaviti.

Teodor Uranič, poslanec Gibanja Svoboda: »Vladne rešitve pomenijo pomemben prispevek na področju varstva pravic odjemalcev in zanesljive oskrbe s plini. Gre za še en zakon, ki pomeni učinkovit in ažuren odziv na krizne razmere.«

Nov vladni ukrep za zagotavljanje normalne oskrbe z energenti in blažitev cen

Z novelo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo se vlada odziva na nestabilnosti svetovnih in evropskih energetskih trgov. Vlada bo zato v primeru dejanskih ali predvidenih motenj pri oskrbi z električno energijo in plinom razglasila nižjo ali višjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo, pri čemer bosta elektroenergetski in plinski sistem usklajeno skrbela za energetsko oskrbo. Pri tem novela temelji na štirih stebrih – olajšano uporabljanje vseh zmogljivosti v državi za zagotavljanje stabilne oskrbe v primeru krize, skrb za zanesljivost oskrbe, zmanjšanje uvozne odvisnosti in blažitev pritiskov na cene energije.

Tomaž Lah, poslanec Gibanja Svoboda: »Vladi moramo zaupati, da bo v ključnih trenutkih nemudoma sprejela učinkovite odločitve, ki bodo usmerjene v zagotavljanje neprekinjene in stabilne oskrbe z energenti. Vzpostavitev ustrezne zakonske podlage pa je nujna za izvajanje ukrepov.«

Energetskim družbam zanesljivejši dostop do likvidnostnih sredstev

Z zakonom o državnem poroštvu za izvedbo poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj Evropske unije pa želi vlada upravičenim energetskim družbam zagotoviti zanesljiv dostop do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev.

Andreja Živic, poslanka Gibanja svoboda: »S sprejetjem poroštvenega zakona bo država slovenskim energetskim družbam omogočila nadaljnje delovanje na organiziranih trgih električne energije in zemeljskega plina.«

Koalicijska pogodba strank Gibanje Svoboda, SD in Levica določa, da bo vlada z vsemi razpoložljivimi ukrepi omilila učinke rastočih cen energentov in energije za gospodinjstva in gospodarstvo, ki izvirajo iz geopolitičnih nestabilnosti in drugih motenj na globalnih trgih, pri čemer bo upoštevala usmeritve pravičnega zelenega prehoda. Pomagala pa bo zlasti tistim posameznikom, ki so zaradi svojega socialnega statusa najbolj na udaru, in tistim podjetjem, ki odgovorno prispevajo k razvoju.

Seznam vladnih ukrepov se daljša, posebna skrb namenjena najranljivejšim

Vojna v Ukrajini in izredno sušno poletje sta dejavnika, ki sta v največji meri vplivala na porast cen energentov. Vlada je tako zaradi pritiska energetske krize in posledične draginje doslej ob podpori državnega zbora sprejela naslednje ukrepe:

  • ponovna uvedba regulacije marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest ter sprostitev marž in cene na avtocestah,
  • zagotovitev najnižjih možnih trošarin za gorivo,
  • omejitev najvišje drobnoprodajne cene električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce (omejitev velja od 1. septembra do 31. avgusta 2023),
  • ohranitev znižane trošarine za električno energijo, znižanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom za 50 odstotkov (v veljavi od 1. septembra),
  • znižana davčna stopnja DDV za električno energijo na 9,5 odstotka, ki je prav tako stopila v veljavo z začetkom septembra.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo