Včeraj, 7. Novembra se je na delovnem obisku v Celju mudil minister za okolje in prostor, Uroš Brežan.

Včeraj, 7. Novembra se je na delovnem obisku v Celju mudil minister za okolje in prostor, Uroš Brežan. V  pogovoru s kandidatom Gibanje Svoboda za celjskega župana, Urošem Lesjakom in poslancem DZ Miho Lamutom so spregovorili o najpomembnejših okoljskih temah v Mestne občine Celje.

Za celjanke in celjane je gotovo pomembna informacije, da je za začetek sanacije nezakonitega odlagališča Bukovžlak že pridobljeno integralno gradbeno dovoljenje. Finančna sredstva bodo zagotovljena iz državnega proračuna. V letu 2023 bodo z javnim naročilom izbrali izvajalca del,  zaključek okoljske sanacije Bukovžlaka pa je predviden v letu 2024.

Okjoljska sanacija je zaključena že na osmih otroških igriščih ob vrtcih,  sanacija preostalih treh igrišč pa bo zaključena v letu 2023. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za sanacijo enote Sonce, kjer je projektiranje izredno zahtevno zaradi strogih pogojev ZVKD, in dodatnih pogojev, ki jih je postavilo podjetje Elektro Celje. Na lokaciji vrtca Čira čara in Gaberje jug bo MO Celje izvajala še temeljito rekonstrukcijo objektov. Celotni stroški sanacije vseh vrtcev v mestni občini Celje bodo znašali okoli 3 milijone EUR, ki jih bo v celoti zagotovila država.

Sogovorniki so poudarili, da je sprejem OPN ključnega pomena za razvoj MO Celje, saj predstavlja podlago za izdajo gradbenih dovoljenj, določa pa tudi pogoje za druge posege v prostor. Obenem je čimprejšnji sprejem OPN pomemben tudi za državo, saj je vsebinsko in tehnično poenotenje občinskih prostorskih aktov v vseh občinah bistveno za vzpostavitev prostorsko informacijskega sistema na državni ravni in za ustrezno implementacijo vseh zakonsko predpisanih instrumentov urejanja prostora.

Mo Celje mora OPN sprejeti do leta 2024, ker z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora prenehajo veljati prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990; te se lahko le še uporabljajo in

sicer do uveljavitve OPN, najpozneje pa do 31. decembra 2024. MOP je k osnutku OPN za MOC v l. 2014 izdal prvo mnenje s področja poselitve, vloge za pridobitev drugega mnenja pa še niso prejeli. Na ministrstvu nimajo informacij v kakšni fazi je trenutno priprava OPN v Celju, zato predlagajo, da občina čim prej posreduje aktualne infomacije o stanju priprave OPN.

Ministrstvo skupaj z mestno občino celje kot lastnico zemljišč pripravlja tudi aktivnosti za sanacijo območja Stare Cinkarne. Dinamika aktivnosti bo odvisna od zagotovljenih finančnih sredstev. Ministrstvo za okolje bo v spremembo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v letu 2023 vključilo poglavje o sanaciji starih okoljskih bremen.  Na pobudo poslancev Gibanja Svoboda MOP trenutno pripravlja pregled pravnih podlag in vsebin za pripravo Odloka o okoljski sanaciji Celjske kotline.

V izdelavi je še hidrološko hidravlična študija porečja Savinje, ki bo, upoštevajoč najnovejše hidrološke podatke opredelila območja razlivanja in poplavljanja na celotnem porečju Savinje. Vključevala bo tudi nabor potrebnih ukrepov poplavne varnosti. Študija bo končana do konca leta 2022. Trenutno je v pripravi Državni prostorski načrt (DPN) zagotovitve poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, ki predvideva dve varianti. Prva z zadrževanjem 13,2 milijona m3 in druga z zadrževanjem 16 milijonov m3. To je tudi glavni kohezijski projekt v sedanji finančni perspektivi. V okviru NOO pa se pripravlja dokumentacija za protipoplavne ukrepe po DPN Letuš. Ti ukrepi bodo izvedeni do leta 2026.

Uroš Lesjak, kandidat Gibanja Svobode za župana MO Celje se je ministru zahvalil za obisk in poudaril dobro sodelovanje lokalne skupnosti s pristojnimi ministrstvi. Če bo izvoljen za župana, bo MO Celje bistveno aktivneje sodelovala tako pri projektu okoljske sanacije celjske kotline, kot pri zagoptavljanju poplavne varnosti v porečju Savinje. “Če bom izvoljen za župana, bomo mestno upravo organizirali učinkovito in transparentno ter poskrbeli, da bo Celje do zakonskega roke leta 2024 dobilo tudi OPN, saj nam v nasprotnem primeru grozi popoln razvojni zastoj,” je ob zaključku srečanja poudaril Uroš lesjak.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo