NOVICA

Pregled ukrepov za pomoč prebivalcem po poplavah
20.11.2023
53115148867_05829150cf_o

Po zgodovinskih poplavah skoraj pol milijarde pomoči prebivalcem, občinam in gospodarstvu – ni zgodovinska samo višina pomoči, zgodovinska je tudi hitrost, s katero je bila pomoč izplačana.

Iz državnega proračuna je bilo do vključno 12. novembra 2023 izplačanih 412,2 milijona evrov pomoči prebivalcem, občinam in gospodarstvu, in sicer za pomoč po avgustovskih poplavah in plazovih: 

 • Predplačilo v višini do 40 odstotkov predhodne ocene škode je prejelo 105 občin v skupni višini več kot 213 milijonov evrov . 
 • Za sanacijo vodotokov je bilo izplačanih več kot 35 milijonov evrov. 
 • Občinam so že bili v celoti povrnjeni intervencijski stroški v višini 66.845.400,64 evra.  
 • Izplačanih je bilo 35.719.780,18 evra izredne socialne pomoči, 10 milijonov evrov je Vlada RS že 5. avgusta nakazala Rdečemu Križu in Karitasu. 
 • Za odpravo posledic škode v gospodarstvu je bilo do sedaj izplačanih 31.780.906,72 evra.  
 • Za intervencije na državnih cestah je bilo do sedaj izplačanih 7.210.086,50 evra.  
 • Za nadomestilo plač prostovoljcem je bilo do sedaj namenjenih 27.960,96 evra. 
 • Po dogovoru z občinami se bo povprečnina v letih 2024 in 2025 zvišala na 725 evrov. 

Občine bodo leta 2024 za financiranje višjih stroškov dela pri posrednih uporabnikih skupaj prejele tudi dodatnih 20 milijonov evrov, za leto 2025 pa 34 milijonov evrov. 

Obnova države je med tem že v polnem teku. Prioriteta pri sanaciji je trenutno urejanje vodotokov. Skupaj je bilo na vodotokih zaključenih 643 delovišč, od tega 26 na Muri, 156 na Dravi, kar vključuje tudi Mežo, ki se steka v Dravo, 150 na Savinji, 159 na zgornji Savi, 32 na srednji Savi, 24 na spodnji Savi in 76 na Soči.  

V tem trenutku je odprtih 230 delovišč, na katerih dela izvajajo 1104 delovni stroji s strojniki in 488 dodatnimi delavci. Skupaj je torej v tem trenutku na deloviščih 1592 oseb. Cilj ministrice Alenke Bratušek, ki je trenutno odgovorna tudi za vodenje ministrstva, pristojnega za urejanje vodotokov, je, da bi se intervencija v vodotokih končala v približno roku dveh mesecev.  

Glede na začetno število popolnih zapor državnih cest, 92, je trenutni delež postavljenih popolnih zapor le še 3 odstotke.  

Državni zbor je že 9. avgusta 2023, torej manj kot teden dni po poplavah, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.  

Zakon je gospodinjstvom, gospodarstvu, kmetom, zaposlenim v kulturi in občinam zagotovil prve in najnujnejše ukrepe po uničujoči ujmi.  

Za gospodinjstva:
 • starši so oproščeni plačila vrtca, če ga otroci niso mogli obiskovati 
 • brezplačna prehrana za šolarje iz družin, ki so utrpele škodo 
 • oprostitev plačila domske oskrbnine za dijake in študente 
 • širitev skupin upravičencev za izredno denarno socialno pomoč (zaprosijo lahko vsi prizadeti v poplavah, ne glede na dohodke) 
 • višanje zneska izredne denarne socialne pomoč na največ sedemkratnik cenzusa 
 • prejeta pomoč izvzeta iz izvršbe, davčne izvršbe ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja 
 • oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina 
 • starejši od 65 let upravičeni do brezplačnih kriznih nastanitev 
 • začasna zagotovitev stanovanj 
 • pomoč pri kritju stroškov, povezanih z najetim stanovanjem s subvencijo tržne cene 
 • ugodnejša davčna obravnava za tiste, ki so morale poiskati novo ali začasno nastanitev 
 • odlog plačila posojil do 12 mesecev (za potrošniški kredit pri nebančnih posojilodajalcih do 24 mesecev) 
 • domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na center za socialno delo do 31. decembra 2023 
 • oprostitve plačila tiskovin pri izdelavi novih listin, dokumentov 

 Gospodarstvo:
 • poenostavljeni postopki za zaposlovanje tujcev 
 • povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu 
 • povračilo plače za čakanje na delo 
 • odlog plačila posojil do 12 mesecev 
 • oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina 
Kmete: 
 • davčna razbremenitev 
 • prilagojene prijave višje sile ali izrednih dogodkov 
 • solidarnostna pomoč samozaposlenim kmetom 
Občine:
 • vzpostavitev tehničnih pisarn 
 • vključitev brezposelnih v sanacijo 
 • dovoljeno večje zadolževanje 
 • omogočena nemotena poraba donacij, ki jih občine prejemajo na račune 
 • poraba občinske proračunske rezerve ne bo omejena 
 • občinam bodo lahko finančno pomagale občine, ki jih poplave niso prizadele 
 • poenostavitve na področju javnega naročanja 
 • dodatna proračunska sredstva za obnovo 
 • stroške ravnanja z odpadki bo krila država 
 • sanacijski občinski podrobni prostorski načrt (hitrejše pridobivanje novih zemljišč za nadomestne gradnje na prizadetih območjih, tudi širjenje možnosti nujne rekonstrukcije za stavbe, kjer bodo spremenjeni gabariti) 
 • znižana stopnjo DDV za nakup gasilske opreme, ki se običajno uporablja ob intervencijah 
 • zagotovitev nove osnovne računalniške opreme občinam in šolam 

31. avgusta 2023 je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

10. novembra 2023 je Državni zbor potrdil še novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki je še dopolnil in nadgradil ukrepe iz začetka avgusta.

Ukrepi, ki jih uvaja novela, so naslednji:
 • Lastniki bodo za obnovo objekta, kjer je bilo konec julija 2023 prijavljeno vsaj eno prebivališče in kjer ni predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja, prejeli predplačilo v višini 20 odstotkov prijavljene škode v aplikaciji AJDA, če gre za škodo, ki presega 6000 evrov.  
 • Podaljšuje se možnost krizne namestitve osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju na dvakrat po 21 dni. Ukrep je podaljšan do 30. junija 2024.   
 • Vsi, ki so se pred poplavami zatekli k znancem in sorodnikom, pridobijo pravico do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti. 
 • Višina nadomestila znaša od 150 do 250 evrov na mesec in je odvisna od števila članov gospodinjstva. 
 • Ukinjen je bil obvezen solidarnostni prispevek in namesto tega uveden začasen dvig davkov od dohodkov pravnih oseb. Delovna sobota ostaja prostovoljna.  
 • Prevoznikom podarjene krme se ni treba registrirati za dejavnosti prevoza krme. Stroški prevoza se jim zagotovijo iz javnih sredstev. 

17.8. je bila ustanovljena Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah, ki skrbi za operativno usmerjanje, koordinacijo in vodenje izvajalcev veljavnih ukrepov in nalog pri sanaciji po katastrofalnih poplavah in plazovih. Isti dan je bil ustanovljen tudi Svet Vlade RS za obnovo, ki deluje kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, za katero pripravlja strokovne podlage in ji svetuje pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti na nesreče. 

Deli objavo:

Novice

Iščite po celotni spletni strani: