ABC RTV Slovenija ali Zakaj je pomembno, da (p)ostane nepolitična?

Statične-grafike-Referendum-RTV-05

Javni mediji so po definiciji Unesca mediji, ki jih “ustvarjajo, financirajo in nadzirajo predstavniki javnosti, za predstavnike javnosti. Niso v lasti podjetij ali države in morajo biti svobodni političnih in komercialnih vplivov.” Koliko to drži za RTV Slovenija in kaj bi moralo biti bolje?

Radiotelevizija Slovenija je edina javna in neprofitna medijska hiša v Sloveniji. Ustanovljena je bila po vzoru najstarejše javne radiotelevizije na svetu, britanskega BBC-ja (ustanovljen je bil leta 1922), z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Slovenije doma in po svetu, slovenskih narodnih manjšin v tujini in tujih narodnih manjšin pri nas.

Ustanoviteljica RTV Slovenija je Republika Slovenija, ki mora v skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija tej zagotavljati institucionalno avtonomijo, uredniško neodvisnost in primerno financiranje za izvajanje javne službe.

Prvo eksperimentalno oddajo je Radio Ljubljana, predhodnik Radia Slovenija, predvajal 1. septembra 1928. Redni program so začeli ustvarjati dva meseca kasneje. Avgusta 1956 so z začasnim oddajnikom z Gospodarskega razstavišča 12 dni oddajali prvi javni televizijski program. Čez dobri dve leti, v začetku oktobra 1958, pa so se začele oddaje rednega poskusnega programa TV Ljubljana. Prvi TV Dnevnik v slovenščini je bil na sporedu leta 1968, leta 1990 pa se je RTV Ljubljana preimenovala v RTV Slovenija.

RTV Slovenija je mnogo več kot vreme in poročila

Danes družino Radia Slovenija sestavlja osem radijskih programov – trije so nacionalni, eden je namenjen tuji javnosti, dva sta regionalna, dva manjšinska. Nacionalni programi, Prvi, Val 202 in program Ars, ter Radio Si, namenjen tuji javnosti, oddajajo 24 ur na dan, vse dni v letu.

RTV Slovenija ima tudi pet televizijskih programov. Trije so nacionalni, v okviru regionalnih centrov v Kopru in Mariboru pa delujeta še dva, ki vključujeta regionalne in manjšinam namenjene vsebine.

RTV Slovenija ima tudi svoj multimedijski center, pa tudi Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija, eden najstarejših evropskih radijskih komornih zborov, ter otroški in mladinski pevski zbor. V raznoliko RTV družino sodi tudi Založba kakovostnih programov (ZKP), ki pod svoje okrilje pogosto vzame tudi ustvarjalce, ki jim druge založbe ne želijo dati priložnosti.

Hkrati RTV Slovenija skrbi za naše spomine. Z zakonom je namreč zavezana, da vse ustvarjene programske vsebine ustrezno arhivira, da so vedno dostopne javnosti.

Vse to ustvarja več kot 2000 sodelavk in sodelavcev, za kakovost in uresničevanje programa pa skrbijo poslovno in programsko vodstvo, svet delavcev ter nadzorni in programski svet.

RTV Slovenija je v resnici sodoben, multikanalni in multimedijski servis

 

Namesto programskega sveta svet, v katerem ne bo politike

Novi zakon namesto zdajšnjega programskega sveta uvaja svet, ki ga bo sestavljalo 17 članov. Pri njihovem imenovanju bodo imeli ključno vlogo javnost oziroma civilna družba ter zaposleni na RTV Slovenija in ne več politika. Ta ne bo imenovala niti enega člana več.

Kdo imenuje predstavnike v programski svet po novem zakonu

Kar 11 jih bo tako predstavnikov javnosti. Po enega člana bosta imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, enega predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim, enega Slovenska akademija znanosti in umetnosti, dva Nacionalni svet za kulturo, enega Olimpijski komite Slovenije, enega Informacijski pooblaščenec, enega Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, enega Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in enega krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja to področje. Šest članov bo izbranih izmed zaposlenih na RTV, pet jih bodo izvolili na neposrednih volitvah, enega pa bo imenoval Svet delavcev RTV Slovenija.

Od leta 2005, ko je politika takratni svet RTV Slovenija, sestavljen predvsem iz predstavnikov različnih organizacij, zamenjala s programskim svetom, tega trenutno sestavlja 29 članov. Po enega člana imenujejo madžarska in italijanska narodna skupnost ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti, dva predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti, trije člani so predstavniki zaposlenih na RTV, pet jih imenuje državni zbor na predlog političnih strank, preostalih 16 članov pa imenuje državni zbor. Uradno sicer na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija, a se je v 15 letih jasno izkazalo, da so bili ti “gledalci in poslušalci” skoraj brez izjeme izbranci vsakokratne koalicije. Izbor namreč poteka tako, da je najprej objavljen javni poziv za predlaganje kandidatov, ki vsebuje kriterije, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Med njimi pa nato izbira državni zbor. V praksi tako kar 21 članov tega pomembnega organa trenutno izbereta državni zbor in vladajoča politika.

Kdo imenuje predstavnike v programski svet po obstoječem zakonu

To je posebej problematično, ker je programski svet zadolžen za pripravo in nadzor nad izpolnjevanjem programsko produkcijskega načrta. Ima pa tudi moč, da imenuje oziroma razreši generalno direktorico/generalnega direktorja RTV oziroma da soglasje k imenovanju ali razrešitvi direktorice/direktorja radia in televizije.

Programski svet, ki ga torej v veliki večini neposredno imenuje politika, sooblikuje programske vsebine in ima vpliv na imenovanje ključnih ljudi na RTV. Zato se v Gibanju Svoboda strinjamo s predlogi javnosti, da nadzor nad javno RTV prevzamejo predstavniki stroke in civilne družbe, državni zbor in vlada pa na to nimata več vpliva. In zato je koalicija v parlamentu predloge stroke in civilnih iniciativ tudi potrdila.

 

Nadzorni svet po novem finančni odbor

Sestava finančnega odbora, ki bo zamenjal nadzorni svet

Nadzorni svet bo po novem finančni odbor, ki bo svetovalno telo Sveta RTV Slovenija. Imenoval in razreševal ga bo Svet RTV Slovenija. Od petih članov bodo po enega predlagali ministrstvo, pristojno za finance, ministrstvo, pristojno za medije, Svet delavcev RTV Slovenija, Združenje nadzornikov Slovenije ter Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Po zdajšnjem zakonu nadzorni svet šteje 11 članov. Od tega jih državni zbor imenuje pet in so skoraj brez izjeme neposredni predstavniki političnih strank, še dodatne štiri imenuje vlada. Le dva člana sta zaposlena na RTV in ju izvolijo zaposleni sami. Več kot 80 % članov nadzornega sveta torej imenuje politika.

Kdo imenuje člane v nadzorni svet po obstoječem zakonu

Nadzorni svet med drugim sprejema statut in finančni načrt RTV Slovenija ter nadzoruje njeno poslovanje.

Novela uvaja enoten organ upravljanja in nadzora, da ne bo več prihajalo do neusklajenih odločitev, ki so zavod v preteklosti že prisilile v režime začasnega financiranja.

 

Generalnega direktorja bo nadomestila uprava

Generalnega direktorja novi zakon nadomešča s štiričlansko upravo. Upravo bo vodil/a predsednik/ica, ki ga/jo bo imenoval Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa. Dva člana uprave bo Svet imenoval na predlog predsednice oziroma predsednika uprave. Četrti član uprave pa bo delavski direktor, ki ga bodo izbrali zaposleni RTV Slovenija na neposrednih volitvah. 

Namesto generalnega direktorja novi zakon predvideva štiričlansko upravo

 

Nič več »naši« ali »njihovi«, ampak javnost in stroka

Novi zakon spreminja tudi postopek imenovanja odgovornih urednikov – nujen bo predhoden posvet s člani uredništva. Z njim postavljamo tudi jasno ločnico med pristojnostmi sveta in pristojnostmi urednikov tako, da svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo, razpravo o objavljenih vsebinah pa lahko izpelje šele na podlagi poročil varuha oziroma varuhinje. Novi zakon zagotavlja tudi jasno in nesporno revizijsko pristojnost Računskega sodišča, varuha javnih financ z visoko stopnjo integritete.

Naš namen ni, da »namesto njihovih nastavimo naše«. Ampak, da »naše in njihove« odstranimo iz odločanja, da bo javna Radiotelevizija Slovenija lahko uresničevala svoj osnovni namen četrte veje oblasti. Predvsem pa, da bo služila javnosti, ne politiki.

Deli objavo na socialnih medijih